Vedtægter

Vedtægter  

                                              Firmaidrætten Guldborgsund                                                 

Stiftet 23. maj 1974

 

 • § 1  Navn
  1.1.  Foreningens navn: Firmaidrætten Guldborgsund
  1.2.  Signatur: Figu
  1.3. Hjemsted: Guldborgsund Kommune
   
  § 2  Formål
  2.1. Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at stimulere interessen for samvær, idræt og motion samt at tilbyde folkeoplysende undervisning.
 • § 3  Hovedorganisation
  3.1. Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende vedtægter og bestemmelser.
   
  § 4  Medlemskab
  4.1. Foreningen, der er åben for alle, optager personer fra firma-, etats- og brancheidrætsklubber, der er hjemmehørende i Guldborgsund kommune, samt disses familie.
  4.2. Ved familie forstås: ægtefæller samt samlevere og deres børn under forudsætning af, at de har samme postadresse.
  4.3. Endvidere optages personer uden tilhørsforhold til ovennævnte idrætsklubber.
   
  § 5  Udmeldelse
  5.1. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen og er gældende fra og med udgangen af det regnskabsår, hvor anmodningen fremsættes.
 • § 6  Medlemsforpligtelser
 • 6.1. Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen til enhver tid vedtagne regler og trufne afgørelser.
  6.2.  Aftaler med andre idrætsorganisationer eller organisationer, der er truffet af foreningen eller Dansk Firmaidrætsforbund, må nøje overholdes af medlemmerne. Overtrædelse kan      medføre udelukkelse fra deltagelse i foreningens eller Dansk Firmaidrætsforbunds arrangementer.
   
  § 7  Kontingent
  7.1. Kontingenter opdeles i grundkontingent og i aktivitetsgebyr. Grundkontingent gælder for et kalenderår og betales senest 15. januar.
 • 7.2.  Aktivitetsgebyr fastsættes af de enkelte udvalg/bestyrelsen. Betales inden aktivitetens start.
 •  
  § 8  Våbenpåtegning
  8.1. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
  8.2. En våbenpåtegning bortfalder når medlemskabet af foreningen ophør.
 • § 9 Doping
  9.1. Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund underlagt forbundets gældende dopingregulativ.
  9.2. Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende, at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.
  9.3. Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk Firmaidrætsforbund ’s dopingregulativ.
 • § 10  Foreningens ledelse
  10.1. Foreningens opgaver varetages af følgende organer:
   1.      Generalforsamlingen
   2.      Bestyrelsen
   3.      Udvalg
 • § 11 Generalforsamlingen
  11.1.  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.  
  11.2.  Der kan kun stemmes enten som medlem af en klub, eller som enkelt medlem.  
  11.3.  Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.
  11.4. Til generalforsamlingen kan bestyrelsen indbyde repræsentanter fra myndigheder og andre idrætsorganisationer samt forbundets funktionærer og         konsulenter.
  11.5.  Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal.
  11.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.
  11.7.  På generalforsamlingen optages referat, der underskrives af formand og dirigent. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside. 
  11.8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldelsen bekendtgøres på de sociale medier, senest 3 uger før mødet afholdes. Indkaldelsen med dagsorden, forslag samt regnskab, udsendes på mail til foreningens medlemmer samt lægges på foreningens hjemmeside, senest 10 dage før mødet afholdes. Endvidere offentliggøres indkaldelsen ved opslag i foreningens lokaler.
 • 11.9   Afvikling af generalforsamling
 •           Generalforsamlinger kan afholdes med fysisk fremmøde, virtuelt, eller som en kombination af fysisk fremmøde og virtuelt
  11.10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der ledes af den af generalforsamlingen udvalgte dirigent, skal indeholde følgende punkter:
    1.      Konstatering af fremmødte medlemmer
    2.      Valg af dirigent
    3.      Beretning fra bestyrelsen
 •   3a     Beretning fra udvalg (ene)
    4.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
    5.      Behandling af indkomne forslag
    6.      Fastsættelse af næste års kontingent
    7.      Valg ifølge vedtægternes § 13
    8.      Valg af revisor og –suppleant.
    9.      Eventuelt
   
  § 12 Ekstraordinær generalforsamling
  12.1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af de tilsluttede medlemmer skriftligt fremsender motiveret krav herom ledsaget af en dagsorden.
  12.2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.
   
  § 13 Bestyrelsen
  13.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.
  13.2. På den ordinære generalforsamling vælges formanden og sekretær direkte for 2 år ad gangen på lige år. Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen på ulige år. Endvidere vælges 1 suppleant for 1 år.
  13.3. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og skal referere sine beslutninger. Disse beslutninger offentliggøres på foreningens hjemmeside. 
  13.4. Afgørelser truffet af et udvalg kan indankes til og afgøres af bestyrelsen efter indhentede udtalelser fra alle implicerede parter. 
  13.5 Bestyrelsen har pligt til en gang om året at indkalde de enkelte udvalg til møde.
   
  § 14 Idrætsudvalg
  14.1. Der oprettes et udvalg for hver idrætsgren som dyrkes i foreningen.   
  14.2. De enkelte udvalg skal afholde årsmøde, hvor udvalgsformand og –medlemmer vælges. På mødet vedtages spilleregler og der kan fastsættes aktivitetskontingent. Spilleregler offentliggøres på foreningens hjemmeside.
   
  § 15 Andre udvalg
  15.1. Til løsning af særlige opgaver kan generalforsamlingen eller bestyrelsen nedsætte udvalg.
  15.2. Udvalgenes beføjelser og opgaver fastsættes af det organ, der har nedsat det pågældende udvalg.
   
  § 16 Regnskab
  16.1. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 
  16.2. Regnskabet, der mindst skal indeholde et driftsregnskab og en status underskrives af kassereren, formanden og de på generalforsamlingen valgte revisorer. 
  16.3. Regnskabet skal foreligge til revision senest 4 uger før generalforsamlingen.
   
  § 17 Revision
  17.1. Revisionen foretages af de 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Disse vælges for 2 år, 1 i lige år og 1 i ulige år og samtidig vælges en suppleant for 1 år.
  17.2. Revisionen fastlægger selv sit arbejde, eventuelt i samråd med bestyrelsen og aflægger rapport på generalforsamlingen.
  17.3. Revisorerne har pligt til at udøve kritisk revision og at foretage et passende antal uanmeldte kasseeftersyn årligt.
   
  § 18 Eksklusion
  18.1. Eksklusion af et ordinært medlem (klub) kan kun finde sted på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor.
   
  § 19 Tegningsret
  19.1. Firmaidrætten Guldborgsund tegnes af formanden. Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsen. 
  19.2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves en godkendelse af generalforsamlingen.  
  19.3. Intet medlem af forretningsudvalg, bestyrelse og udvalg hæfter personligt overfor tredjemand for lovligt trufne dispositioner.
   
  § 20 Opløsning
  20.1. Beslutningen om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes i samme anledning. Opløsningen kan dog kun ske ved 2/3 stemmeflertal.
  20.2. Vedtages opløsningen, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af foreningens eventuelle midler til idrætslige formål.
     
  Således vedtaget med rettelser på det ordinære repræsentantskabsmøde den 23. september 1986, med senere rettelser og tilføjelser, senest de på det ordinære repræsentantskabsmøde den 1. marts 2017 vedtagne.
 • Sidste vedtagne rettelser på det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt 26-8-2021.
 • Sidste vedtagne rettelser på den ordinære generalforsamling afholdt 9-3-2023.

Lokale regler

Firmaidrætten Guldborgsund

 • 1 Deltagerberettigelse
  • Ægtefæller m.v. – som er ansat på hver sin arbejdsplads med hver sin klub, som er medlem af FIGU – kan deltage på ægtefællens klubhold, forudsat de berørte klubber godkender dette.
  • Valget kan ske individuelt for hver turnering.

 

 • 2 Tilmeldingsgebyr og rejseudgifter m.v.

2.1.          Foreningen betaler tilmeldingsgebyr for bymestre, som har betalt

              grund- og aktivitetskontingent.                           

2.2          Foreningen yder tilskud til rejseudgifter til DM-stævner for bymestre, som har betalt grund- og aktivitetskontingent, således:

              Tilskuddet udregnes på grundlag af 4 deltagere i en bil.

              Kørepenge for en bil er lig statens km-sats.

              Ved kørsel med færre end 4 deltagere i en bil behandles tilskuddets størrelse af bestyrelsen.

              Ved stævner Vest for Storebælt, betales der desuden broafgift.

              Overnatning :

              Der ydes et tilskud på 100 kr. pr. deltager.

              Hvis DM-stævnet afholdes Øst for Storebælt, kan der i stedet for overnatningstilskud, ydes transporttilskud både lørdag og søndag.                          

              I tvivlstilfælde er det bestyrelsen, der tager stilling til tilskuddets størrelse.

2.3          Foreningen kan yde tilskud til deltagelse i Firmaidrætsfestivaler, Eurofestivaler m.m. for aktive deltagere.

              Tilskuddet udgør max. 500 kr. pr. aktiv deltager, som har betalt grundkontingent.

                    

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 1. marts 2007.

Redaktionelle  rettelser er tilføjet marts 2007.