Vedtægter

Vedtægter  

                                              Firmaidrætten Guldborgsund                                                 

Stiftet 23. maj 1974

 

 • § 1  Navn
  1.1.  Foreningens navn: Firmaidrætten Guldborgsund
  1.2.  Signatur: Figu
  1.3. Hjemsted: Guldborgsund Kommune
   
  § 2  Formål
  2.1. Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at stimulere interessen for samvær, idræt og motion samt at tilbyde folkeoplysende undervisning.
 • § 3  Hovedorganisation
  3.1. Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende vedtægter og bestemmelser.
   
  § 4  Medlemskab
  4.1. Foreningen, der er åben for alle, optager personer fra firma-, etats- og brancheidrætsklubber, der er hjemmehørende i Guldborgsund kommune, samt disses familie.
  4.2. Ved familie forstås: ægtefæller samt samlevere og deres børn under forudsætning af, at de har samme postadresse.
  4.3. Endvidere optages personer uden tilhørsforhold til ovennævnte idrætsklubber.
   
  § 5  Udmeldelse
  5.1. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen og er gældende fra og med udgangen af det regnskabsår, hvor anmodningen fremsættes.
  § 6  Medlemsforpligtelser
  6.1. Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen til enhver tid vedtagne regler og trufne afgørelser.
  6.2.  Aftaler med andre idrætsorganisationer eller organisationer, der er truffet af foreningen eller Dansk Firmaidrætsforbund, må nøje overholdes af medlemmerne. Overtrædelse kan medføre udelukkelse fra deltagelse i foreningens eller Dansk Firmaidrætsforbunds arrangementer.
   
  § 7  Kontingent
  7.1. Kontingenter opdeles i grundkontingenter og i aktivitetskontingenter. Grundkontingentet fastsættes af repræsentantskabsmødet, medens aktivitetskontingenterne fastsættes af de enkelte udvalg.
   
  § 8  Våbenpåtegning
  8.1. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
  8.2. En våbenpåtegning bortfalder når medlemskabet af foreningen ophøre
  § 9 Doping
  9.1. Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund underlagt forbundets gældende dopingregulativ.
  9.2. Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende, at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.
  9.3. Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk Firmaidrætsforbund ’s dopingregulativ.
  § 10  Foreningens ledelse
  10.1. Foreningens opgaver varetages af følgende organer:
   1.      Repræsentantskabet
   2.      Bestyrelsen
   3.      Udvalg
  § 11 Repræsentantskabet
  11.1.  Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet 
  11.2. Hver klub samt gruppen af personer uden tilhørsforhold til klubber kan stille med 2 stemmeberettigede repræsentanter. Det påhviler klubben og gruppen skriftligt at meddele navnene på sine repræsentanter senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. 
  11.3.  Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret.
  11.4. Stemmeret har endvidere bestyrelsen. Udvalgsmedlemmer samt revisorer og suppleanter har ret til at deltage i mødet, men har kun stemmeret såfremt de møder som repræsentant for deres klub.
  11.5. Til repræsentantskabsmødet kan bestyrelsen indbyde repræsentanter fra myndigheder og andre idrætsorganisationer samt forbundets funktionærer og konsulenter.
  11.6.  Alle beslutninger på repræsentantskabsmødet afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
  11.7. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.
  11.8.  Af repræsentantskabsmødet optages referat, der underskrives af formand og dirigent. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside. 
  11.9. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og dagsorden udsendes til medlemmerne senest 3 uger før mødets afholdelse. Endvidere offentliggøres dagsorden og regnskab på foreningens hjemmeside. 
  11.10. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde, der ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, skal indeholde følgende punkter:
    1.      Konstatering af fremmødte repræsentanter
    2.      Valg af dirigent
    3.      Beretning fra bestyrelsen
    4.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
    5.      Behandling af indkomne forslag
    6.      Fastsættelse af næste års kontingent
    7.      Valg ifølge vedtægternes § 13
    8.      Valg af revisor og –suppleant.
    9.      Eventuelt
   
  § 12 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
  12.1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af de tilsluttede klubber skriftligt fremsender motiveret krav herom ledsaget af en dagsorden.
  12.2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.
   
  § 13 Bestyrelsen
  13.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.
  13.2. På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges formanden og sekretær direkte for 2 år ad gangen på lige år. Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen på ulige år. Endvidere vælges 1 suppleant for 1 år.
  13.3. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og skal referere sine beslutninger. Disse beslutninger offentliggøres på foreningens hjemmeside. 
  13.4. Afgørelser truffet af et udvalg kan indankes til og afgøres af bestyrelsen efter indhentede udtalelser fra alle implicerede parter. 
  13.5 Bestyrelsen har pligt til en gang om året at indkalde de enkelte udvalg til møde.
   
  § 14 Idrætsudvalg
  14.1. Der oprettes et udvalg for hver idrætsgren som dyrkes i foreningen. 
  14.2. Hvert idrætsudvalg består af formand og et antal udvalgsmedlemmer, som udpeges på udvalgets årsmøde. 
  14.3. De enkelte udvalg skal afholde årsmøde, hvor udvalgsformand og –medlemmer vælges. På mødet vedtages spilleregler og der kan fastsættes aktivitetskontingent. Spilleregler offentliggøres på foreningens hjemmeside.
   
  § 15 Andre udvalg
  15.1. Til løsning af særlige opgaver kan repræsentantskabet eller bestyrelsen nedsætte udvalg.
  15.2. Udvalgenes beføjelser og opgaver fastsættes af det organ, der har nedsat det pågældende udvalg.
   
  § 16 Regnskab
  16.1. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 
  16.2. Regnskabet, der mindst skal indeholde et driftsregnskab og en status underskrives af kassereren, formanden og de på repræsentantskabsmødet valgte revisorer. 
  16.3. Regnskabet skal foreligge til revision senest 4 uger før repræsentantskabsmødet.
   
  § 17 Revision
  17.1. Revisionen foretages af de 2 på det ordinære repræsentantskabsmøde valgte revisorer. Disse vælges for 2 år, og samtidig vælges en suppleant. 
  17.2. Revisionen fastlægger selv sit arbejde, eventuelt i samråd med bestyrelsen og aflægger rapport på repræsentantskabsmødet. 
  17.3. Revisorerne har pligt til at udøve kritisk revision og at foretage mindst 3 uanmeldte kasseeftersyn årligt.
   
  § 18 Eksklusion
  18.1. Eksklusion af et ordinært medlem (klub) kan kun finde sted på et repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor.
   
  § 19 Tegningsret
  19.1. Firmaidrætten Guldborgsund tegnes af formanden. Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsen. 
  19.2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves en godkendelse af repræsentantskabet. 
  19.3. Intet medlem af forretningsudvalg, bestyrelse og udvalg hæfter personligt overfor tredjemand for lovligt trufne dispositioner.
   
  § 20 Opløsning
  20.1. Beslutningen om foreningens opløsning kan kun træffes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der indkaldes i samme anledning. Opløsningen kan dog ikke finde sted, såfremt 5 klubber ønsker foreningen bevaret. 
  20.2. Vedtages opløsningen, træffer repræsentantskabsmødet beslutning om anvendelsen af foreningens eventuelle midler til idrætslige formål.
     
  Således vedtaget med rettelser på det ordinære repræsentantskabsmøde den 23. september 1986, med senere rettelser og tilføjelser, senest de på det ordinære repræsentantskabsmøde den 1. marts 2017 vedtagne.

         
CVR: 33306474
Handelsbetingelser

Firmaidrætten Guldborgsund

Englandsvej 5A
4800 Nykøbing F
Tlf. 29 86 21 97
E-mail: info@figu.dk

         
CVR: 33306474
Handelsbetingelser